Bodhidharma’s “Peace of Mind”

The Zen Mountain Monastery Podcast
The Zen Mountain Monastery Podcast
Bodhidharma’s “Peace of Mind”
/

Geoffrey Shugen Arnold, Roshi

The Gateless Gate, Case 41

 Zen Mountain Monastery, 5/06/2018

 

NextReturn To Cold Mountain