Iron Grindstone Liu: Always in the Same Place

Jody Hojin Kimmel, Sensei

Blue Cliff Record, Case #24

Zen Mountain Monastery, 09/15/2018

NextGood Fences Make Good Neighbors