Iron Grindstone Liu: Always in the Same Place

The Zen Mountain Monastery Podcast
The Zen Mountain Monastery Podcast
Iron Grindstone Liu: Always in the Same Place
/

Jody Hojin Kimmel, Sensei

Blue Cliff Record, Case #24

Zen Mountain Monastery, 09/15/2018

NextGood Fences Make Good Neighbors