Meeting a Person of the Way

Vanessa Zuisei Goddard, Sensei

Zen Mountain Monastery, 4/22/2018

Gateless Gate, case 36

NextTaking Care of Delusions