Sengcan

Ron Hogen Green, Sensei 

Transmission of the Light, Case 31

Zen Mountain Monastery, 11/21/2019

NextNo-Mind Is the Way