Fusatsu: Taking Good Care

Jody Hojin Kimmel, Sensei

Zen Mountain Monastery, 11/06/2019

 

NextMa Ku Carrying his Ring-Staff