Zhaozhou’s Four Gates

Ron Hogen Green, Sensei 

Blue Cliff Record, Case 9

Zen Center of New York City,  09/06/2019

 

NextFall Ango 2019, Buddhist Studies, Session 1, Zen Mountain Monastery