Daihishin Dharani


 
Namu kara tan no tora ya ya namu ori ya boryo ki chi shiu ra ya
Fuji sato bo ya moko sato bo ya mo ko kya runi kya ya en
Sa hara ha ei shu tan no ton sha namu shiki ri
Toi mo ori ya boryo ki chi shiu ra ri
To bo na mu no ra kin ji ki ri mo ko ho do sha mi sa bo
O to jo shu ben o shu in sa bo sa to no mo bo gya
Mo ha de cho to ji to en o bo ryo ki ryo gya chi
Kya rya chi i kiri mo ko fuji sa to sa bo sa bo
Mo ra mo ra mo ki mo ki ri to in ku ryo ku ryo ke mo to ryo to ryo
Ho ja ya chi mo ko ho ja ya chi
To ra  to ra chiri ni shui ra ya sha ro sha ro mo mo ha mo ra ho
Chi ri i ki i ki shi no shi no ora san fura sha ri ha za ha za
Fura sha ya ku ryo ku ryo mo ra ku ryo ku ryo
Ki ri sha ro sha ro shi ri shi ri su ryo su ryo
Fuji ya fuji ya fudo ya fudo ya mi chiri ya
Nora kin ji chiri shuni no hoya mono somo ko shido ya somo ko
Moko shido ya somo ko shido yu ki shiu ra ya somo ko
Nora kin ji somo ko mo ra no ra somo ko shira su omo gya ya
Somo ko sobo moko shido ya somo ko shaki ra oshi do ya somo ko
Hodo mogya shido ya somo ko nora kin ji ha gyara ya somo ko
Mo hori shin gyara ya somo ko namu kara tan no tora ya ya
Namu ori ya boryo ki chi shiu ra ya somo ko
Shite do modo ra hodo ya so mo ko