Sho Sai Myo Kichijo Dharani
(Chanted three times)

No mo san man da moto nan oha ra chi koto sha sono nan to ji to en gya gya gya ki gya ki un nun shiu ra shiu ra hara shiu ra hara shiu ra chisu sa chisu sa chisu ri chisu ri sowa ja sowa ja sen chi gya shiri ei somo ko.