Male Ancestors

 1. Bibashi Butsu Daiosho
 2. Shiki Butsu Daiosho
 3. Bishafu Butsu Daiosho
 4. Kuruson Butsu Daiosho
 5. Kunagommuni Butsu Daiosho
 6. Kasho Butsu Daiosho
 7. Shakyamuni Butsu Daiosho
 8. Makakasho Daiosho
 9. Ananda Daiosho
 10. Shonawashu Daiosho
 11. Ubakikuta Daiosho
 12. Daitaka Daiosho
 13. Mishaka Daiosho
 14. Bashumitsu Daiosho
 15. Butsudanandai Daiosho
 16. Fudamitta Daiosho
 17. Barishiba Daiosho
 18. Funayasha Daiosho
 19. Anabotei Daiosho
 20. Kabimora Daiosho
 21. Nagyaharajuna Daiosho
 22. Kanadaiba Daiosho
 23. Ragarata Daiosho
 24. Sogyanandai Daiosho
 25. Kayashata Daiosho
 26. Kumorata Daiosho
 27. Shayata Daiosho
 28. Bashubanzu Daiosho
 29. Man’ura Daiosho
 30. Kakuronkuna Daiosho
 31. Shishibodai Daiosho
 32. Bashashita Daiosho
 33. Funyomitta Daiosho
 34. Hannyatara Daiosho
 35. Bodaidaruma Daiosho
 36. Taiso Eka Daiosho
 37. Kanchi Sosan Daiosh
 38. Daii Doshin Daiosho
 39. Daiman Konin Daiosho
 40. Daikan Eno Daiosho
 41. Seigen Gyoshi Daiosho
 42. Sekito Kisen Daiosho
 43. Yakusan Igen Daiosho
 44. Ungan Donjo Daiosho
 45. Tozan Ryokai Daiosho
 46. Ungo Doyo Daiosho
 47. Doan Dohi Daiosho
 48. Doan Kanshi Daiosho
 49. Ryozan Enkan Daiosho
 50. Taiyo Kyogen Daiosho
 51. Toshi Gisei Daiosho
 52. Fuyo Dokai Daiosho
 53. Tanka Shijun Daiosho
 54. Choro Seiryo Daiosho
 55. Tendo Sokaku Daiosho
 56. Setcho Chikan Daiosho
 57. Tendo Nyojo Daiosho
 58. Eihei Dogen Daiosho
 59. Koun Ejo Daiosho
 60. Tettsu Gikai Daiosho
 61. Keizan Jokin Daiosho
 62. Gasan Joseki Daiosho
 63. Taigen Soshin Daiosho
 64. Baizan Monpon Daiosho
 65. Nyochu Tengin Daiosho
 66. Kisan Shosan Daiosho
 67. Morin Shihan Daiosho
 68. Taishi Sotai Daiosho
 69. Kenchu Hantetsu Daiosho
 70. Daiju Soko Daiosho
 71. Kinpo Jusen Daiosho
 72. Tetsuei Seiton Daiosho
 73. Shukoku Choton Daiosho
 74. Ketsuzan Tetsuei Daiosho
 75. Hoshi Soon Daiosho
 76. Goho Kainon Daiosho
 77. Tenkei Denson Daiosho
 78. Zozan Monko Daiosho
 79. Niken Sekiryo Daiosho
 80. Reitan Roryu Daiosho
 81. Kakujo Tosai Daiosho
 82. Kakuan Ryogu Daiosho
 83. Ryoka Daibai Daiosho
 84. Ungan Guhaku Daiosho
 85. Baian Hakujun Daiosho
 86. Hakuyu Taizan Daiosho
 87. Muge Daido Daiosho