Sho Sai Myo Kichijo Dharani

 

Repeat three times

No mo san man da moto nan oha ra chi koto sha sono nan
To ji to en gya gya gya ki gya ki un nun shiu ra
Shiu ra hara shiu ra hara shiu ra chisu sa
Chisu sa chisu ri chisu ri sowa ja sowa ja
Sen chi gya shiri ei somo ko