Women Ancestors

 1. Prajna Paramita Daiosho
 2. Maha Maya Daiosho
 3. Srimala Daiosho
 4. Ratnavati Daiosho
 5. Mahapajapati Daiosho
 6. Khema Daiosho
 7. Patachara Daiosho
 8. Dhammadinna Daiosho
 9. Sukha Daiosho
 10. Bhadda Kundalakesa Daiosho
 11. Yasodhara Daiosho
 12. Kisagotami Daiosho
 13. Prabhuta Daishi
 14. Sinha Vijurmbhita Daiosho
 15. Vasumitra Daishi
 16. Zongchi Daiosho
 17. Ling Xingpo Daiosho
 18. Pang Lingzhao Daishi
 19. Liu Tiemo Daiosho
 20. Moshan Liaoran Daiosho
 21. Miaoxin Daiosho
 22. Daoshen Daiosho
 23. Huiguang Daiosho
 24. Kongshi Daoren Daiosho
 25. Yu Daopo Daiosho
 26. Huiwen Daiosho
 27. Fadeng Daiosho
 28. Wenzhao Daiosho
 29. Miaocong Daiosho
 30. Miadao Daiosho
 31. Zenshin Daiosho
 32. Zenzo Daiosho
 33. Ezen Daiosho
 34. Komyo Daiosho
 35. Ryonen Daiosho
 36. Mugai Nyodai Daiosho
 37. Ekan Daiosho
 38. Shido Daiosho
 39. Konto Ekyu Daiosho
 40. Mokufu Sonin Daiosho
 41. Myosho Enkan Daiosho
 42. Soitsu Daiosho
 43. Shotaku Daiosho
 44. Soshin Daiosho
 45. Bunchi Jo Daiosho
 46. Ryonen Gensho Daiosho
 47. Satsu Daishi
 48. Teijitsu Daiosho
 49. Otagaki Rengetsu Daiosho
 50. Mizuno Jorin Daiosho
 51. Hori Mitsujo Daiosho
 52. Ando Dokai Daiosho
 53. Yamaguchi Kokan Daiosho
 54. Nagazawa Sozen Daiosho
 55. Kojima Kendo Daiosho
 56. Yoshida Eshun Daiosho
 57. Ruth Fuller Sasaki Daiosho
 58. Jiyu Kennett Daiosho
 59. Joko Beck Daiosho
 60. Kodo Boyd Daiosho